Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune!

Fra fremtids bud til konkrete handlingsplaner

Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriterings mål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune.

Dag 7  var kulminationen på de 6 intense seminardage med de mere end 70 sygeplejersker fra Vejen Kommune siden november måned. Et procesforløb ramme sat ud fra 4 overordnede veje til målet.

  1. At gøre borgerne mere selvhjulpne
  2. At sygeplejersker forebygger
  3. At sygeplejersker selv-effektiviserer
  4. At sygeplejersker uddelegerer

Kirsten Dyrholm Hansen, Social og Ældrechef udtaler;

”Jeg er stolt over vores team af sygeplejersker i Vejen Kommune. De har fuldt ud taget ejerskab for hele processen og er kommet frem til mange gode, konstruktive og helt konkrete bud på fremtidens sygepleje. Resultatet er en strategiplan lavet af sygeplejerskerne for at sikre den bedste sygepleje til borgeren i fremtiden”.

Ydmyghed og viljestyrke

Dag 7 var en blanding af målrettethed, fuld koncentration, men også en stærk kompetent og samtidig ydmyg syge-plejerskegruppe. De var særdeles bevidste om den rolle de var blevet udvalgt til, i forhold til deres kolleger og det at bringe de vigtigste forslag videre til ledelsen.

Hanne Osbeck, gruppeleder fra Kærdalen siger:

”Jeg oplevede en intens og seriøs proces, hvor fokus på formålet med dagen var helt klar”.

Sygeplejerskerne startede dag 7

For at sikre og understøtte arbejdet samtidig med anerkendelsen i, at det var sygeplejerskernes proces, havde ledelsen i samråd med HUMI valgt, at lade de 9 sygeplejersker starte arbejdet de første timer. Det omhandlede udvælgelse og prioritering af de løsningsforslag, der var bredest repræsen-teret. Det gav sygeplejerskerne mulighed for kollegial sparring, overblik og ro til at gennemgå de mange fremtidsbud ud fra det fælles mål.

Birgit Ellinge Qvist, sygeplejerske i Vejen (Plejecenter Enghaven) fortæller,

”Jeg syntes, at dagen var præget af dialog, engagement, fagligt fællesskab, at ville det bedste…”

Høje ambitioner og masser af drivkraft hos sygeplejersker og ledere

Efter det indledende arbejde blev område-og gruppeledere inviteret med i procesarbejdet med udarbejdelse af konkrete handlingsplaner opdelt i hhv. quick-og big wins.

Agnes Warncke Petersen, sygeplejerske i Vejen (Kærdalen) udtaler:

”Det var en lærerig proces, det var godt at have ledere med.

- De enkelte tiltag (quick og big wins ) var håndterbare når både personale (sygepl. ) og ledere sammen kunne udveksle erfaringer, viden og muligheder”.

Quick wins blev identificeret ved tiltag der umiddelbart kunne igangsættes og implementeres ’nu og her’ på sygeplejområdet og mere langsigtet tiltag, bigwins, hvor der krævede større koordinering og planlægning, ofte i delmål og med flere af-klaringer i forhold til lovgivning, politiske beslutninger m.m.

Tove Bahl Mikkelsen, områdeleder fra Kærdalen udtaler:

”Jeg oplevede et stort engagement og mange quick wins, der helt sikkert vil blive gennemført”

Generelt var samarbejdet mellem sygeplejersker og område-og gruppeledere præget af høj deltageraktivitet, sparring, lydhørhed og et fælles ønske om, at sætte de første milepæle for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune og flere quick og big wins blev præsenteret for øverste ledelse i løbet af dagen.

Social & Ældrechef Kirsten Dyrholm deltog ligeledes i gruppearbejdet og godkendte på dag 7 samtlige quick wins der blev præsenteret. Et klart tegn fra ledelsen om beslut-nings- og handlekraft.

Bettina Rimdal, områdeleder fra Område Vest fortæller,

”Jeg oplevede, at udviklingsforløbet havde givet syge-plejerskerne en oplevelse af, i højere grad end hidtil,at være én samlet gruppe omkring opgaven med at udvikle sygeplejen i Vejen kommune”.

Kommunikation og evaluering på dagsorden

Næste skridt bliver for område-og gruppeledere i samråd med udviklingssygeplejersken at sikre, at de konkrete handlings-planer (quick-og big wins) kommunikeres ud til alle interessenter og at der fra ledelseshold udarbejdes klare mål og udnævnes tovholdere for de enkelte handlingsplaner.

Tina Jensen, udviklingssygeplejerske i Vejen udtaler:

”Det var super dejligt, at se hvordan der igennem hele dagen blev arbejdet kreativt og innovativt i forhold til, hvilke muligheder der er for at udvikle sygeplejen til gavn for borgerne”

At fundamentet for det fremtidige arbejde med sygepleje-området i Vejen Kommune er blevet lagt på dag 7 hersker der ingen tvivl om. Fra ledelsen blev der ligeledes signaleret commitment og målrettethed med et klart budskab om allerede nu,at fastlægge en evalueringsopfølgning for samtlige 70 sygeplejersker udgang maj måned 2017.

Tillid til og tro på fremtiden

Om end dag 7 var præget af en høj grad af tillid til og en tro på fremtiden var der blandt alle deltagere en fælles forståelse for, at der nu skal trækkes i arbejdstøjet hos såvel ledelse som sygeplejersker. Der ligger fremadrettet et stort arbejde forude, der kræver ændring i mindset, ændring i kompetencer, i opgavevaretagelse og daglige rutiner.

Jane Poulsen, gruppeleder fra Enghaven/Dixen udtaler;

”Jeg mærkede en vilje til forandring, netop fordi vi kan se en mening med det. Vi vil gerne ud af rollen som den servicerende sygeplejerske”.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram