Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Praksisnær kommunal lederudvikling i Vejen Kommune

Med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse

De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en mere driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse i hverdagen.

Hvordan fastholdes en forandring? Hvordan skal fremtidens kommunale ledere lede forandringer? Hvordan gribes processen an? Hvilke forandringer skal igangsættes? Hvordan skabes der motivation, drive og lyst til forandringer?

Det var blot nogle af de spørgsmål Social & Ældrechef Kirsten Dyrholm havde sat på den strategiske dagsorden i forbindelse med afvikling af det sidste modul på et lederudviklingsforløb med HUMI – for 35 ledere i Vejen Kommune.

Det var det tredje 2 dages seminar i ledergruppen ud fra et teoretiske afsæt i forandringsledelse – med en konstant og direkte ’praktisk’ kobling til ledernes egen hverdag.

Målet var, at skabe forandringsledelse i øjenhøjde og derved gøre ledergruppens viden praktisk anvendelig med det samme. Det blev yderligere forstærket ved, at ledergruppen selv prioriterede de indsatser de arbejdede med på seminaret.

Ved at ’oversætte’ teorien til det praksisnære – arbejdede lederne med udgangspunkt i aktuelle forestående forandringsplaner. De planlagde, validerede samt kvalitetssikrede processen for den efterfølgende implementering.

Samspillet mellem anvendelse af teori og værktøjer i praksis skabte god mening og forståelse hos lederne;

Mette Gaardsted, gruppeleder i Enghave/Dixen udtaler;

”De to dage var særdeles veltilrettelagt og planlagt med et klart udgangspunkt i emnet “Forandringsledelse” og en ”rød tråd”, ikke blot gennem de to dage men også med et tydeligt link til ’praksis’”.

Seminaret var det sidste af et – i alt 6 dages lederudviklings forløb. Visionen” To skridt foran” var den røde tråd igennem hele processen, der var bygget op omkring 3 hovedtemaer fordelt på 3 * 2 seminardage.

Tema 1: Skabelse af et stærk fællesskab og fundament for ledergruppen 

Tema 2: Skabe tid og overskud til ledelse i hverdagen        

Tema 3: Sæt retning for det udviklende lederskab – gennem relationel koordinering og forandringsledelse

Områdets øverste leder – Social og Ældrechef Kirsten Dyrholm – prioriterede det tværrelationelle samarbejde højt i forhold til forandringsledelse og udtaler;

”Ved netop at fokusere på den relationelle koordinering i forandringsledelse skabte ledergruppen på tværs, et fællesskab hvor de samarbejder om forandringstiltag – hvilket styrker det fælles fundament – som succesfuld forandringsledelse bygger på”.

At der blev skabt fælles fodslag og samtidig sat retning for den overordnede strategi ”To skridt foran” på ældreområdet – blev ligeledes vægtet højt af lederne under seminaret.

Anne Janken, gruppeleder fra Kærdalen fortæller;

”Jeg oplever, at jeg har mulighed for at påvirke strategien på ældreområdet i en retning, hvor jeg føler, at det har relevans og jeg oplever, at vi i ledergruppen er fælles om – at skabe retning. ”To skridt foran” er blevet det bærende for os alle.  Vi har alle sagt det højt og er fælles om det”.

Gennem seminaret blev lederne ligeledes udfordret i forhold til deres egen Emotionelle Intelligens og deres kompetencer i at udøve stærk og kompetent ledelse.

Betydningen af ’selv ledelse’ – det at lede sig selv i samarbejde med andre – fik lederne rig mulighed for at afprøve ved deres præsentation sidst på dag 2 – hvor lederne i grupper, præsenterede deres forandringsplaner. Her kommunikerede lederne på skift deres strategiske forandringsplaner på et operationelt niveau med fokus på medinddragelse, ægte involvering og anerkendelse hos de andre ledere. 

Det samlede resultat for seminaret var en skarpere forståelse af sammenhængskraften i det tværfaglige samarbejde, ledelse på tværs og hvad der skal til – for at skabe succesfulde forandringsprocesser.

Der blev skabt en øget forståelse for, at succesfuld forandringsledelse i høj grad afhænger af ledelsens evne til at sætte rammer, tage ejerskab, udvise ledelse – ikke mindst at skabe mening og sikre meningsfuld kommunikation.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram