Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rekruttering og fastholdelse 
af ufaglærte i ældreplejen

Vitaliserende Kommunikation- et ledelsesværktøj til at rekruttere og fastholde ufaglærte medarbejdere i ældreplejen.

Hvordan kan vi motivere ufaglærte til at arbejde, opkvalificere sig, og evt. uddanne sig inden for faget og dermed sikre tilstrækkeligt med hænder og kvalitet i plejen og omsorgen for ældre borgere fremadrettet?
En stigende andel af medarbejdere i ældreplejen er ufaglærte. Fra 2018 til 2022 steg andelen af ufaglærte fra 17% i til 26% og i 30 kommuner steg andelen med mindst 10 pct. point. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Sundheds- og Indenrigsministeriet for Videnscenter for værdig ældrepleje. Udviklingen foregår, som alle efterhånden ved, samtidig med, at andelen af ældre med plejebehov blot vil stige de kommende mange år, og at der allerede på nuværende tidspunkt er udfordringer med rekruttering og fastholdelse af faglært personale.

Det er derfor også på alle måder relevant, at Videnscenter for værdig ældrepleje har suppleret registerundersøgelsen med en kvalitativ undersøgelse, der ser på, hvordan medarbejdere uden social- og sundhedsuddannelse oplever at arbejde i ældreplejen, samt hvad deres kompetencer og motivation er.

Hvad undersøgelsen viser

Undersøgelsen er opløftende, idet den viser, at der er meget at bygge videre på. For det første er langt de fleste ufaglærte medarbejdere positivt overraskede over arbejdet, når først de er startet, og det opleves særligt motiverende at yde omsorg for borgerne. Motivationen forstærkes yderligere, når de har mulighed for at trække på deres viden og kompetencer fra deres liv til at øge borgernes livskvalitet.

For det andet er ufaglærte medarbejdere motiverede for at blive fagligt dygtigere. Og de føler sig klædt på til arbejdet blandt andet gennem en god introduktion, adgang til kompetenceudvikling og faglig sparring. Yderligere finder undersøgelsen, at medarbejderne især motiveres af at deltage i faglige fællesskaber, hvis de får lov til at agere som et ligeværdigt medlem, og i samme grad bliver lyttet til som deres faglærte kollegaer.

Den vigtigste motivation, nemlig den indre, er med andre ord på plads, og med nogle ydre rammer, der nærer og understøtter muligheden for at udfolde den indre drivkraft i praksis, er potentialet for fastholdelse, opkvalificering og evt. efter/videreuddannelse stort. Det er da også lovende, at der er et umiddelbart match mellem det, ufaglærte medarbejdere kommer med, og det lederne efterspørger; nemlig motivation for at arbejde med mennesker og relationelle kompetencer. Dér, hvor udfordringerne opstår, er, dels at ufaglærte medarbejdere oplever at mangle strategier og redskaber til at håndtere de følelsesmæssige belastninger, som også er en del af arbejdet samt, at lederne ikke i tilstrækkelig grad oplever at have muligheden for at tilbyde den kompetenceudvikling og det faglige fællesskab, som de efterspørger. Det handler blandt andet om, at de prioriterer de faglærte, når driften skal gå op, men også om at de vil anerkende de faglærte ved at vise, der er forskel på dem og gruppen af ufaglærte.

På den baggrund rejser spørgsmålet sig; hvordan kan vi imødekomme de ufaglærtes behov for flere kompetencer og etablere og fremelske et fagligt fællesskab på tværs af faggrupper, som er ligeværdigt og samtidigt tager højde for forskellene i de fagfaglige kompetencer?

Her kan Vitaliserende Kommunikation introduceres som en umiddelbart lavthængende frugt, der imødekommer begge dele.

Vitaliserende Kommunikation som fællesnævner- og skaber

I projekt Drømmekommune; et samarbejde mellem Ældre Sagen og ni kommuner, har HUMI undervist medarbejdere på tværs af faggrupper i ældreplejen i Vitaliserende Kommunikation. Og responsen har været overvældende. Udover at det har styrket deltagernes kompetencer til at møde ældre borgere med mere nærvær, større indlevelse og overskud, har det samtidig vist sig at styrke relationerne kollegaer imellem og det kollegiale fællesskab generelt. (”Evaluering af Drømmesamtaler”, 2024)

Et gennemgående ønske fra deltagerne på tværs af kommuner og faggrupper har været, at deres kollegaer også skal have mulighed for at gennemføre Vitaliserende Kommunikation. Og den overvejende del af projektkommunerne har da også valgt at tilbyde kurset til flere; nogle til alle deres plejecentre. Vitaliserende Kommunikation synes altså at ramme ned i et generelt udækket behov på ældreområdet.
En undersøgelse fra VIVE ”Uden relationer kommer vi ingen vegne” fra 2023, viser, at netop relationskompetencer også for de faglærte i høj grad er deres oplevede kerne kompetence. Dog oplever de, at det ikke i tilstrækkelig grad bliver anerkendt og værdsat, som en egentlig faglig kompetence, der kan styrkes og udvikles.

Vitaliserende Kommunikation imødekommer dette, og deltagerne bliver bekræftet i deres daglige praksis, de får indsigter og redskaber, der styrker kompetencerne og ikke mindst får de et fælles sprog og referenceramme, som har vist sig frugtbart for både det kollegiale og faglige fællesskab. Med andre ord kan Vitaliserende Kommunikation fungere som såvel fællesnævner og fællesskaber på tværs af fag- og medarbejdergrupper.

Vores erfaringer viser entydigt, at det kan betale sig at investere i medarbejdernes relationelle kompetencer. Det styrker trivslen og samarbejdet og skaber et godt miljø for læring og udvikling. Det kan anspore ufaglærte til at blive men også til at videreuddanne sig inden for sosu-fagene og dermed bidrage til at sikre værdig pleje til ældre borgere nu og i fremtiden.

Vitaliserende kommunikation har styrket den gode energi og samarbejdet ved den enkelte, i og mellem teams markant. Fællesskabet i hele hjemmet og arbejdsglæden er nu så godt, at vi oplever, det smitter af på beboere og pårørende, som positivt italesætter det som årsagen til de vælger os til. De vitaliserende ringe i vandet breder sig også udover hjemmet, og jeg har for første gang i min ledelseskarriere 25 motiverede ufaglærte personer på venteliste til et job hos os.

- Karina Bork Majgaard, Forstander, Plejehjemmet Ide Marie, Odense
FAKTA:

Vitaliserende Kommunikation er et 2 dages uddannelsesforløb, der kombinerer emotionel intelligens og NLP. Uddannelsen er designet til at styrke deltagernes relationskompetencer herunder selvindsigt, empati for sig selv og andre samt at give redskaber til at tilpasse deres kommunikation individuelt til hver enkelt person og situation.

Læs mere: https://humi.dk/vitaliserende-kommunikation/MØD LOUISE
- der hjælper en  borger med angst efter én dags uddannelse
https://youtu.be/4Ahoqcan0bk
- Louise Brix, ufaglært medarbejder, Rygårdcentret, Gentofte Kommune
KILDER:

Rapporterne "Ufaglært i ældreplejen" og "Undersøgelse om ufaglært social- og sundhedspersonale" udarbejdet af Videnscenter 
for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. Yderligere data fra Sundheds- og indenrigsministeriets Benchmarkingenhed for Sundhedsstyrelsen.

Rapporten: Ufaglært i ældreplejen:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2024/
%C3%86ldre/UFAGLAERT_I_AELDREPLEJEN-a.ashx

”Uden relationer kommer vi ingen vegne”, VIVE, 2023
https://www.vive.dk/da/udgivelser/uden-relationer-kommer-vi-ingen-vegne-3x85goxo/

”Evaluering af Drømmesamtaler”, Marselisborg, 2024
https://www.aeldresagen.dk/maerkesager-og-resultater/viden-og-tal/analyser-og-undersoegelser/2024-evaluering-droemmesamtaler
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram