Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vejen ud af hudsult

Per Poulsen ekspert i emotionel intelligens og nlp
Af Per Poulsen

Hvad er vejen ud af hudsulten og oxytocin dilemmaet?

Gennem coaching af mange forskellige fokuspersoner ved vi, at coachingen skal indeholde nogle vigtige steps, der skal beherskes for effektivt at kunne hjælpe en person, der potentielt lever med hudsult.

At komme ind til sagens kerne

Det er vigtigt at coachen har en helt grundlæggende erfaring i at kunne spørge ind til og afdække om der reelt er tale om hudsult, lavt oxytocin eller om det er noget andet, der er udfordringen. Da det kan være mange sammenblandede og store udfordringer af adfærds- og/eller relations-mæssig karakter, de kommer med, vil det kræve en evne til at spørge ind til sagens kerne og derved forstå dybdestrukturen ved fokuspersonen. En forståelse, som fokuspersonen ikke selv har været i nærheden af at forstå, og som først opstår i dialogen mellem coachen og fokuspersonen. Dilemmaet er her at fokuspersonen ofte ikke selv er klar over at udfordringen ligger på så dybt et niveau.

Hjælp eller selvhjælp

Næste step er at undersøge, hvordan fokuspersonen bedst kan hjælpes eller hjælpe sig selv. Her er der rigtig mange metoder og kunsten er at hjælpe personen til de metoder, der skaber de bedste resultater. Nogle fokuspersoner har f.eks. glæde af at berøre, ae og kramme sig selv, hvor det for andre mest er en manifestering af ensomheden eller uroen. For andre er vejen at lære sin partner om behovet og træne partneren i at hjælpe/støtte sin partner. For dem, der søger en behandler, er vejen at finde den rigtige behandling og særligt den rigtige behandler, der kan skabe tillid og nærvær i relationen med fokuspersonen i samarbejdet.

Udvikling af oxytocin

Samtidig er det vigtigt at behandleren, som har hjulpet med at afdække selve udfordringen, følger med i udviklingen, særligt der hvor et lavt oxytocin niveau har været temaet. Dette er vigtigt, idet det lave niveau af ressourcer, som fokuspersonen oftest oplever, er til rådighed, sammen-holdt med den manglende tillid til sig selv og andre, presser fokus-personen i processen. (del af oxytocin dilemmaet) Det kan få den effekt at fokuspersonen stopper inden vedkommende når deres mål og derved har fokuspersonen endnu en dårlig oplevelse om deres egne ressourcer med sig i livet.

Tillid er her helt fundamentalt. Er tilliden ikke på plads vil behandlingen ikke have den ønskede effekt. Her er tillid særligt vigtigt i forhold til de fokuspersoner, der ikke naturligt har den til sig selv og andre. Tillid er her at behandleren er fagligt kompetent, personlig nærværende og balanceret i sig selv.

Fagligheden hos behandleren er afgørende for succes. Mange behandlere eller coaches er specialiseret. Nogle i mentalt og kognitive discipliner, nogle i kropsterapeutiske tilgange og nogle få kan arbejde med dybere følelsesmæssige og sanselige dele. Ofte bliver den svære opgave at finde en behandler eller coach, der har erfaringer inden for 2 eller alle 3 områder.  

VIDSTE DU; At børn der ikke har fået nærværende fysisk kontakt fra starten, senere vil have sværere ved at danne tillidsfulde relationer.

Berøringsangst i Danmark

Med ca. 1,7 millioner voksne, der lever som singler, er hudsulten meget udbredt og svær at stille i hverdagen. Vi er, som danskere, meget selvstændige som mennesker og vi lever i et individualiseret samfund. Grundet vores grundtvigianske opvækst er berøring for mange blevet oplevet som en indledning til eller en del af sex. Det gør det væsentligt sværere for os at sætte ord på behovet for berøring i hverdagen. Den manglende italesættelse og det at vi lever så selvstændigt og isoleret, bidrager til at vores samfund bliver et for porno- og sexfikseret samfund, der igen bidrager til skyld og skam i forhold til netop det, at berøre andre eller sig selv. Resultatet bliver at en alt for stor del af os lever et liv med alt for begrænset adgang til nærhed og berøring.

VIDSTE DU; At berøring, der er afstemt, tillidsbaseret med store respekt for hinandens behov ønsker og grænser kaldes for nærværs berøring.

Nye terapiformer med begrænset effekt

Der har gennem tiden været mange forsøg på at udvikle terapiformer, som hjælper mere direkte med at stille menneskers hudsult og på samme tid at opnå de mange positive effekter af berøring, der er beskrevet her. Næsten alle initiativer har dog måtte bukke under eller lever et meget småt og skjult liv. Det er ikke sket fordi behovet ikke er til stede, men derimod fordi vi som danskere er klemt i vores splittelse med at sætte lighedstegn mellem berøring og en indledning til sex. Samtidig står vi med et stort udækket behov for nærværende omsorgsfuld berøring fra andre mennesker. Denne hudsult har trods berørings- og hele sexopfattelsen, skabt forskellige uddannelser for behandlere og terapeuter indenfor området. De omhandler koncepter i fysisk coaching, kæleterapi, intuitivt fysisk nærvær og mange flere. Mennesker, der ikke har erfaringer med disse behandlinger eller er bevidst om udfordringer som hudsult, oplever dem ofte som underlige eller for alternative. For andre igen er det simpelt hen for feminint eller nærværende til at de kan gå ind i det. Herved risikerer det at fortsætte som et tabubelagt emne, som ingen taler om.

VIDSTE DU; At ældre mennesker bliver gladere, venligere og slapper mere af, når de får nærværende fysisk berøring.

Vi mangler socialt accepterede løsninger

At møde menneskers behov for nærhed og intimitet skal tages meget alvorligt, og det er vigtigt at finde løsninger,

der kan accepteres bredt og dermed er i en form, der klart skiller sig ud fra og på ingen måder er relateret til de former, der har en seksuel tilgang. Det er ud fra den kultur og de fordomme, der ligger i os mennesker afgørende, at de nye tilgange, der udvikles over tid bliver socialt accepteret.

Stærke krav styrker behandlingens succes

En anden afgørende faktor er at fokuspersonen og behandleren får kommunikeret og aftalt deres grænser helt tydeligt. Her er det helt afgørende at de sammen aftaler og træner at sætte grænserne helt klart, både verbalt og fysisk. Grænsesætninger er den vigtigste ingrediens i fundamentet for succes med denne retning og mange vil have glæde af denne træning på mange områder og i resten af livet. Det at sætte grænser for samarbejdet er yderst vigtigt for tilliden og trygheden for begge parter. Uden den vil det ikke være muligt at arbejde så dybt og meget dybde og styrke vil mistes i usikkerheden på begge sider.

At bede om det man ønsker eller oplever behov for, er den næste kompetence der kommer i spil. Mange fokuspersoner med oxytocin dilemmaet er for forsigtige med at bede om det de reelt søger, ofte af frygt for at komme til at overskride den andens grænser eller for at blive afvist. Her hjælper træningen i det at kunne sige tydeligt fra og at det er ok at bede om det man ønsker.

Kompetencer til at sige til og fra og at bede om det man ønsker, er ligeledes to stærke kompetencer i Emotionel Intelligens perspektivet inden for selvkontrol eller selvledelse. Det er en vigtig del af det at kunne afgrænse og udvikle sig og derved styrke sin selvindsigt, som yderligere forstærker netop evnen til at bede om det man ønsker og til at sige tydeligt fra.

Når disse kompetencer er på plads, kan såvel fokusperson, som behandler være trygge i at arbejde i dybden. Her vil mange fokuspersoner have behov for at lære sig selv bedre at kende fysisk. I dette arbejde finder fokuspersonen ud af, hvad der er godt for en selv og hvordan ens følelser i nærværet er og samtidigt, hvad der ikke er godt. Denne selv-indsigt er helt grundlæggende Emotionel Intelligens og fundamentet til at forløse traumer og bindinger så udviklingen sættes fri.   

Når behandlingen kan indeholde at ligge i ske, nusse blidt, kramme eller blive aet i håret, er dette kun muligt inden for professionelle og etiske rammer, hvis det klart sikres at særligt fokuspersonen men også behandlerens grænser bliver respekteret. For at få alle de gavnlige fysiske og psykiske effekter af behandlingen, er det helt afgørende, at fokuspersonen føler sig fuldstændig tryg.

De få behandlere, der i dag arbejder med denne tilgang, kan komme meget dybere og længere end de veje folk i almindelighed søger. Mange af dem jeg har coachet fortæller, at de oplever sig som svage og forkerte hvis de italesætter et behov for berøring. De savner nærværs- og krammerelationer, hvor de kan mødes for sammen at stille hudsulten. Coachingen hjælper dem til at finde ud af og sætte ord på, hvad de savner og har behov for. Efterfølgende er fokus at finde den bedste vej til at få kompetencerne med grænsesætning på plads. Den sidste del drejer sig om at finde de mulige veje, der er til at få hudsulten stillet, der passer til dem og deres liv. For nogle er det at finde en behandler de er trygge ved, for andre er det at scanne deres relationer for de personer de vil kunne tage en snak om et samarbejde med. I dag er det acceptabelt at gå til en massør eller at få en hovedbundsmassage når håret skal klippes, selvom mange inderst inde ved, at det i nogen grad også handler om at hudsulten bliver stillet.

Vi skal tabuet til livs for at redde os selv og vores relationer. Mange tør ikke…

Det er påfaldende, hvor mange der ikke tør eller fravælger at handle på deres hudsult. Særligt når vi tænker på, hvor mange der i den tidligere viste undersøgelse svarer, at de mangler omsorgsfuld berøring i hverdagen.

Når vi kigger på forskningen, viser det sig at det kun er ca. 10%, der reelt overvejer at få hjælp. Det er i forhold til de sundhedsmæssige og personlige udfordringer, der ligger i at have et oxytocin underskud, ret skræmmende. Ofte ligger der for mange både en personlig og en samfundsudfordring her.

Direkte adspurgt i hvilken grad respondenterne overvejer at få professionel hjælp til at afhjælpe underskuddet af omsorgsfuld berøring svarer følgende;

  1. 65% - slet ikke
  2. 15% - i mindre grad
  3. 7% - i nogen grad
  4. 2% - i høj grad
  5. 2% - i meget høj grad

Kilde: YouGov. 2019 hvor 1008 danske personer fra 18 til 74 år var med i undersøgelsen

At føle sig elsket

Selvom der er mange der vil nyde rigtig godt af professionelt fysisk nærvær og de positive virkninger af stoffet oxytocin i organismen, er det ikke hele løsningen. Det professionelle samarbejde kan dække en stor del men ikke hele vores behov for tilknytning, tryghed og anerkendelse. Alt sammen noget der spiller tæt sammen med niveauet af hudsult. 

Al forskning er enig om at nære og dybe relationer er den vigtigste faktor for livskvalitet. Samtidig er der også enighed om at ensomhed er den faktor, der frarøver mest livstid og livskvalitet for os mennesker. Nære relationer og et godt parforhold er på samme måde som oxytocin, vitaminer både fysisk, emotionelt og mentalt.

At et andet menneske vil være så nærværende med én, giver en dyb følelse af at være noget værd. Det er vigtigt for os alle og særlig vigtigt for dem, der bevidst eller ubevidst er i tvivl om deres eget værd, og som måske har levet livet med denne iboende uvished inderst inde. Her kan den rigtige behandling forløse mere end mange traditionelle behandlinger, og det er magisk at opleve.

Læs relaterede artikler til hudsult

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram